Inloggen
Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u toegang krijgen tot de extra content van saferail.eu.


 • icon

  Alles onder 1 dak

 • icon

  Vakmensen

 • icon

  Veilig en integer

 • icon

  Ervaren

 • icon

  Veiligheid op 1

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Saferail 2008 (Versie 1-1-2012)

A. Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten. Voor Opdrachten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit het detacheren van medewerkers gelden naast de algemene voorwaarden ook de hieronder onder B opgenomen behorende Bijzondere Voorwaarden voor NVW-personeel en hieronder onder C opgenomen behorende Bijzondere Voorwaarden voor Detachering. Op gelijke wijze gelden voor opdrachten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verhuren van zaken gelden de hieronder onder D opgenomen behorende Bijzondere Voorwaarden voor Verhuur Materieel.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Detacheren:
het door Saferail ter beschikking stellen van één of meer natuurlijke personen aan een opdrachtgever teneinde voor deze en onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
Opdracht:
overeenkomsten tussen Saferail en een opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever Saferail opdraagt bepaalde werkzaamheden te verrichten, diensten te verlenen en / of aan opdrachtgever verhuurde zaken in gebruikt te verstrekken.
Saferail:
Saferail B.V., gevestigd te Waardenburg en in geschreven in het handelsregister onder nummer 34238342 (Amsterdam).
Artikel 2 Wijziging en voltooiing Opdracht
Wijzigingen van een Opdracht komen alleen tot stand, zodra zowel de opdrachtgever als Saferail deze schriftelijk hebben bevestigd.
Een Opdracht wordt geacht door Saferail te zijn voltooid op het tijdstip waarop Saferail de opdrachtgever schriftelijk mededeelt dat het aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de opdrachtgever niet binnen twee weken na ontvangst van dit bericht daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 3 Soorten Opdrachten
De Opdrachten zullen in het algemeen bestaan uit één of meerdere van de volgende elementen:
- Adviesdiensten op het gebied van Veiligheid & Gezondheid;
- Uitvoeren van veiligheidsdiensten tijdens buitendienststellingen (al dan niet inclusief het gebruik van materieel);
- Detachering van veiligheidsfunctionarissen aan de opdrachtgever;
- Ondersteuning bij installatie van het aan de opdrachtgever verhuurd materieel;
- Verhuur van materieel op het gebied van Veiligheid & Gezondheid.
Deze lijst betreft een indicatieve opsomming, ook andere werkzaamheden kunnen onderdeel van een Opdracht zijn.
Artikel 4 Algemene verplichtingen Saferail
Saferail zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap.
Saferail moet de opdracht uitvoeren volgende de in de Opdracht opgenomen planning, behoudens omstandigheden die redelijkerwijs niet aan Saferail kunnen worden toegerekend. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Saferail en de opdrachtgever, bevat de planning geen fatale termijnen, zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op de aansprakelijkheid van Saferail wegens overschrijding van een termijn uit de planning is artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Indien voor onderdelen van de Opdracht afzonderlijke tijdstippen of termijnen zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
Alle medewerkers die door Saferail zullen worden ingezet bezitten de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde kwalificaties en worden door Saferail uitgerust met persoonlijke beschermingsmaatregelen.
Artikel 5 Vertegenwoordigings-bevoegdheid Saferail
Indien en voor zover een Opdracht ook betrekking heeft op het aanvragen van buitendienststellingen, dan wordt met het geven van de Opdracht Saferail geacht bevoegd te zijn om namens de opdrachtgever in contacten te treden met ProRail en alle (rechts-) handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de gevraagde buitendienststelling te verkrijgen.
Artikel 6 Algemene verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever moet Saferail tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om een Opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. Tijzij in de Opdracht anders overeengekomen en zonder het algemene karakter te beperken van de in de vorige volzin opgenomen verplichting, zal de opdrachtgever de volgende documenten leveren:
- Benodigde lokale regelgeving;
- Locatiespecifieke documenten, zoals een lokale risico-inventarisatie;
- OBE/BVS- bladen;
- Spoorwijzer;
- Schakelschema’s.
De opdrachtgever moet de door hem aan Saferail verschuldigde bedragen uiterlijk op de in de Opdracht opgenomen tijdstippen voldoen. De opdrachtgever zal hierbij de betalingsregeling zoals opgenomen in de Opdracht in acht nemen.
De opdrachtgever zal er voor zorgen dat het werkterrein voor Saferail op zodanige wijze bereikbaar en beschikbaar is dat Saferail haar werkzaamheden tijdig, op goede en veilige wijze kan uitvoeren.
De opdrachtgever is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat iedere persoon die zich op het werkterrein bevindt de veiligheidsinstructies en aanwijzingen van Saferail opvolgt.
Door de Opdracht wordt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid & gezondheid door Saferail overgenomen.
Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
Opdrachtgever zal facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Als uiterste dag van betaling geldt de dertigste dag na de dag van de factuurdatum.
Artikel 8 Tussentijdse beëindiging
Opdrachtgever is bevoegd de Opdracht tussentijds te beëindigen. Tenzij anders in de Opdracht overeengekomen dient de opdrachtgever dan de volgende bedragen te vergoeden:
- Het honorarium naar de stand van de werkzaamheden;
- 10 % van het resterende deel van de opdrachtsom indien de Opdracht zonder tussentijdse beëindiging was voltooid;
- Alle overige door Saferail gemaakte of nog te maken kosten in verband met de Opdracht en de beëindiging van de Opdracht.
Indien en voor zover de Opdracht veiligheidsdiensten betreft dan gelden voor deze veiligheidsdiensten de volgende annuleringskosten indien de opdrachtgever de veiligheidsdienst(-en) annuleert:
- bij annulering binnen een termijn langer dan 3 werkdagen tot en met 5 werkdagen voor aanvang van de veiligheidsdienst, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding voor deze veiligheidsdienst verschuldigd;
- bij alle overige annulering binnen een termijn van 3 werkdagen is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding voor deze veiligheidsdienst verschuldigd.
Indien de opdrachtgever de Opdracht tussentijds beëindigd zal Saferail zo spoedig mogelijk met opdrachtgever in overleg treden om adequate maatregelen af te spreken ter voorkoming en beperking van schade. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door hem worden vergoed.
Beide partijen zijn bevoegd de Opdracht tussentijds te beëindigen indien de andere partij:
- Faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- Surseance van betaling aanvraagt;
- Haar onderneming staakt of liquideert.
De rechten zoals opgenomen in dit artikel komen partijen toe onverkort alle overige rechten die partijen op grond van de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden Saferail 2008, de wet en de gewoonte toekomen.

Artikel 9 Tekortkoming & aansprakelijkheid Saferail
Een tekortkoming van Saferail jegens opdrachtgever is toerekenbaar indien Saferail: (i) bij de uitvoering van de Opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met de voor de Opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig handelend opdrachtnemer had kunnen en moeten vermijden, en (ii) nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen, en (iii) aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan. In de overige gevallen, zoals in geval van advisering op het gebied van werkplekbeveiliging, zijn naast de Algemene Voorwaarden Saferail 2008 de voorwaarden uit de DNR2011van toepassing.
De aansprakelijkheid van Saferail voor een aan haar toerekenbare tekortkoming is beperkt tot het vergoeden van de direct schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Onder directe schade wordt in geen geval verstaan: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten, bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van aanvang af goed zou zijn uitgevoerd en gevolgschade.
De aansprakelijkheid van Saferail is voorts per Opdracht beperkt tot te en bedrag gelijk aan de opdrachtsom met een maximum van €1.000.000,-- (één miljoen EURO).
Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Saferail slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van Saferail.
Een rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door het verloop van 2 jaar vanaf de dag dat de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.
Artikel 10 Toepasselijk recht & forumkeuze
Alle geschillen, ook die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Opdracht, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Dordrecht.
Op alle Opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
B. Bijzondere bepalingen voor NVW-personeel
Artikel 11 Annulering
Annuleringen binnen 5 werkdagen voor aanvang opdracht worden (indien herplaatsing niet mogelijk is) voor 50% gefactureerd;
Annuleringen binnen 3 werkdagen voor aanvang opdracht worden (indien herplaatsing niet mogelijk is) voor 100% gefactureerd.
C. Bijzondere bepalingen voor Detachering
Deze Bijzondere bepalingen voor Detachering zijn van toepassing indien en voor zover de Opdracht het Detacheren van medewerkers betreft. Deze bijzondere bepalingen gelden in aanvulling op de onder A. genoemde Algemene Voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden Saferail 2008. Indien bepalingen uit deze Bijzondere bepalingen voor Detachering strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren bepalingen uit deze Bijzondere bepalingen voor Detachering
Artikel 12 Algemene verplichting Saferail
In geval van Detachering is Saferail slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de gedetacheerde medewerker(-s) met de overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen periode.
Indien opdrachtgever van mening is dat een gedetacheerde medewerker niet de in de Opdracht genoemde kwaliteiten bezit of anderszins niet voldoet, zal opdrachtgever dit direct melden bij Saferail. Indien Saferail over de personele capaciteit beschikt zal Saferail binnen een redelijke termijn met een voorstel komen voor vervanging van de gedetacheerde medewerkers. Mocht Saferail niet in staat zijn de gedetacheerde medewerker binnen een redelijke termijn te vervangen, dan zullen Saferail en de opdrachtgever in overleg treden om de Opdracht te wijzigen.
Artikel 13 Algemene verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever zal voldoen aan alle wettelijke eisen en ARBO-eisen m.b.t. veiligheid en werkomgeving. In geval van ziekte, letsel of dood van de gedetacheerde medewerker(-s) i.v.m. het door opdrachtgever niet nakomen van deze eisen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (incl. winstderving) die Saferail, de medewerker(-s) c.q. nabestaanden lijden.
Het is opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd en gedurende één (1) jaar na beëindiging van deze opdracht, de gedetacheerde medewerker(-s) van Saferail, in dienst te nemen of op een andere basis dan via Saferail (direct of indirect) bij zich werkzaam te laten zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saferail. Indien door opdrachtgever wordt gehandeld in strijd met deze bepaling, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 75.000,- per overtreding. Dit onverminderd het recht van Saferail op vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade.
Artikel 14 Aansprakelijkheid Saferail
In aanvulling op het artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden Saferail 2008 is Saferail niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door de gedetacheerde medewerker(-s). Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Saferail ter zake van vorderingen tot vergoeding van schade van derden (mede)veroorzaakt door de gedetacheerde medewerker(-s).
D. Bijzondere bepalingen voor Verhuur van Materieel
Deze Bijzondere bepalingen voor Verhuur Materieel zijn van toepassing indien en voor zover de Opdracht het aan de opdrachtgever in gebruik geven van zaken betreft. Deze bijzondere bepalingen gelden in aanvulling op de onder A. genoemde Algemene Voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden Saferail 2008. Indien bepalingen uit deze Bijzondere bepalingen voor Verhuur van Materieel strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren bepalingen uit deze Bijzondere bepalingen voor Verhuur van Materieel.
Artikel 15 Algemene verplichtingen Saferail
Saferail is verplicht de in de Opdracht beschreven zaken gedurende de in de Opdracht overeengekomen huurtermijn aan de opdrachtgever in gebruik te geven.
Indien in de Opdracht is overeengekomen dat Saferail de verhuurde zaken op het werkterrein aflevert, dient Saferail er voor te zorgen dat de verhuurde zaken op de overeengekomen tijd worden geleverd.
Artikel 16 Algemene verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever is verplicht als een goed huurder voor het materieel zorg te dragen , het deugdelijk te bevestigen en zorgvuldig te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Saferail.
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de verhuurde zaken op andere wijze te gebruiken dan beschreven in de gebruiksvoorschriften van Saferail.
De opdrachtgever mag de verhuurde zaken alleen gebruiken voor het werk / project dat in de Opdracht beschreven is. Daarnaast mag de opdrachtgever de verhuurde zaken alleen opslaan op een in de Opdracht overeengekomen plek. Indien opdrachtgever de verhuurde zaken opslaat dient hij ervoor zorg te dragen dat de verhuurde zaken apart en duidelijk gewaarmerkt als eigendom van Saferail worden opgeslagen. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het voor een ieder duidelijk is dat de verhuurde zaken niet het eigendom van opdrachtgever maar van Saferail zijn.
Alle verhuurde zaken zijn duidelijk voorzien van een kenmerk van Saferail die erop wijst dat de betreffende zaken eigendom van Saferail zijn. Het is opdrachtgever verboden deze kenmerken te verwijderen.
Opdrachtgever dient Saferail terstond te informeren van alle rechten of aanspraken die derden menen te hebben op de verhuurde zaken, evenals beslagexploten, overige bezwarende of uitvoerende maatregelen, deurwaarders-exploten, etc.
De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Saferail de verhuurde zaken niet verhuren of anderszins aan derden in gebruik geven of ter beschikking stellen.
Indien er gedurende de huurtermijn periodiek onderhoud en / of keuringen aan de verhuurde zaken moet plaatsvinden, zal opdrachtgever Saferail in de gelegenheid stellen dit periodieke

onderhoud en / of keuringen uit te voeren of te doen uitvoeren.
Indien tijdens de huurperiode gebreken en/of schade in of aan de verhuurde zaken ontstaan, zal opdrachtgever Saferail daar terstond over informeren.
(De-)montage, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de verhuurde zaken zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Saferail en vervolgens uitsluitend in overeenstemming met haar aanwijzingen.
Opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van vermissing, verlies en diefstal van de verhuurde zaken, alsmede schade aan de verhuurde zaken.
Artikel 17 Huurprijs
De huurprijs wordt berekend per kalenderdag uitgaande van 365 dagen per jaar. De huurprijs is verschuldigd vanaf de eerste dag van de huurtermijn als omschreven in artikel 2, tot en met de laatste dag daarvan.
De huurprijs is ook verschuldigd ter zake van feest-, vakantie-, weekend- en andere dagen, waarop niet wordt of – door welke omstandigheden dan ook – door huurder niet kan worden gewerkt, alsmede in geval van vertraging die gedurende het transport of het laden of lossen van het materieel ten gevolge van schade en/of een gebrek.
In geval van verhuur van bemand materieel is de huurprijs mede gebaseerd op de werktijden van het bedienend personeel volgens de toepasselijke CAO. Huurder zal wekelijks een schriftelijke opgave van het aantal gewerkte uren verstrekken aan Saferail. Deze opgave is niet bindend. Voor zover het aantal gewerkte uren de CAO-werktijd per dag of per week te boven gaan, is het meerdere voor rekening van huurder.
Huurder wordt daarnaast in rekening gebracht de kosten van: aan- en afvoer montage en demontage, bediening en onderhoud, periodieke en andere keuringen, hijsstroppen en andere hulpmaterialen als mede verbruikszaken, olie en brandstof, wijzigingen die door Saferail op verzoek van huurder aan het materieel worden aangebracht, gebreken aan het materieel, als mede schade of verlies. Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten en belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst kunnen worden geheven, met inbegrip van doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.
Artikel 18 Huurtermijn / verlenging Huurtermijn
In de Opdracht wordt de overeengekomen huurtermijn vermeld. Indien de opdrachtgever de verhuurde zaken niet op de overeengekomen tijdstip in gebruik neemt, dient hij ook over de periode dat hij de zaken niet in gebruik neemt de in de Opdracht vermelde huur en overige kosten van Saferail aan Saferail te betalen, tenzij hij de zaken niet in gebruik heeft kunnen nemen door een aan Saferail toe te rekenen tekortkoming.
Opdrachtgever dient de verhuurde zaken uiterlijk vóór 16:00 uur op de overeengekomen einddatum van de huurtermijn weer aan Saferail terug te leveren. Verlenging van een overeengekomen huurtermijn kan alleen schriftelijk (per faxbericht) door partijen worden overeengekomen.
Artikel 19 Aflevering verhuurde zaken door Saferail
In de Opdracht zal de locatie worden bepaald waar de verhuurde zaken zullen worden afgeleverd. Opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat de overeengekomen locatie voor aflevering van de verhuurde zaken goed bereikbaar is en geschikt om de verhuurde zaken af te leveren. De opdrachtgever zal tevens voor voldoende losfaciliteiten zorg dragen.
Opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat de verhuurde zaken op het overeengekomen tijdstip door hem in ontvangt kunnen worden genomen. Indien opdrachtgever de verhuurde zaken niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt, zal Saferail de verhuurde zaken weer terugnemen. In overeenstemming met artikel 17 uit deze Algemene Voorwaarden Saferail 2008, is opdrachtgever dan de huurprijs en de additionele kosten van Saferail verschuldigd.
Bij aflevering dient opdrachtgever de verhuurde zaken te controleren op gebreken. Opdrachtgever zal bij aflevering schriftelijk verklaren dat hij de verhuurde zaken in goede orde en zonder gebreken heeft ontvangen. Degene die de verhuurde zaken in ontvangst neemt wordt geacht bevoegd te zijn de opdrachtgever ter zake te vertegenwoordigen. Opdrachtgever kan zich jegens Saferail nooit beroepen op onbevoegdheid van degenen die de verhuurde zaken in ontvangst neemt.
Artikel 20 Teruglevering verhuurde zaken door opdrachtgever
De verhuurde zaken dienen door opdrachtgever in dezelfde staat te worden teruggeleverd als waarin het door Saferail aan opdrachtgever in gebruik is gegeven. De verhuurde zaken dienen gereinigd, geteld en op dezelfde wijze gesorteerd en geëmballeerd aan Saferail te worden teruggeleverd. Eventuele schade die nog niet in overeenstemming met artikel 16 aan Saferail is gemeld dient bij teruglevering door opdrachtgever te worden gemeld.
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Saferail de verhuurde zaken op de laatste dag van de huurtermijn uiterlijk om 16:00 uur kan ophalen op de overeengekomen locatie voor teruglevering. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie voor teruglevering van de verhuurde zaken goed bereikbaar is en geschikt om de verhuurde zaken in ontvangst te nemen. De opdrachtgever dient tevens voor voldoende laadfaciliteiten zorg te dragen.
Bij teruglevering worden de verhuurde zaken door Saferail gecontroleerd. De aantekeningen van Saferail op de afvoerbon zijn bindend voor zowel Saferail als de Opdrachtgever.
Artikel 21 Tekortkoming Opdrachtgever
Indien opdrachtgever een verplichting uit de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden Saferail 2008 niet nakomt is hij zonder ingebrekestelling in verzuim.
Saferail heeft het recht de Opdracht met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en/of haar verplichtingen daaruit voortvloeiende op te schorten, en/of onverwijld de verhuurde zaken voor rekening van opdrachtgever terug te nemen en al het nodige te doen dit veilig te stellen, onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding, indien en zodra:
a. opdrachtgever ondanks een schriftelijke sommatie blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Opdracht;
b. er goede gronden zijn te vrezen dat opdrachtgever tekort zal (blijven) schieten in de nakoming van zijn verplichtingen;
c. opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, diens faillissement wordt aangevraagd, het bedrijf van opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd, hij de bedrijfsuitoefening staakt of op enigerlei wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten of de zeggenschap over zijn bedrijfsuitoefening verliest en/of aan een ander overdraagt.
Artikel 22 Risico, aansprakelijkheid en verzekering
Vanaf het moment van aflevering zijn de verhuurde zaken en het gebruik van deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Opdrachtgever is tot het moment dat Saferail de verhuurde zaken weer in ontvangst heeft genomen en de afvoerbon door beide partijen is getekend, volledig aansprakelijk voor alle schade aan de verhuurde zaken en alle andere schade die Saferail en / of derden lijden door of in verband met het gebruik en beheer van de verhuurde zaken. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van artikel 21 lid 1 is de opdrachtgever gedurende deze periode ook aansprakelijk voor vermissing, verlies en / of diefstal van de verhuurde zaken.
Opdrachtgever vrijwaart Saferail volledig tegen alle aanspraken van derden in verband met het gebruik en beheer van de verhuurde zaken. Opdrachtgever vrijwaart Saferail tevens tegen boetes e.d..
De verhuurde zaken zijn door Saferail niet verzekerd. Opdrachtgever dient zich derhalve adequaat te verzekeren voor minimaal zijn contractuele en wettelijke aansprakelijkheid in verband met het gebruik en beheer van de verhuurde zaken. Deze verzekeringen dienen minimaal een verzekerde som van
€ 2.500.000,-- (tweeënhalf miljoen EURO).
Over de periode dat de opdrachtgever in verzuim is dan wel de periode dat Saferail door toedoen van de opdrachtgever de verhuurde zaken niet kan gebruiken of verhuren heeft Saferail recht op een vergoeding van de huurderving en alle overige kosten en schade die zij lijdt tengevolge van de niet behoorlijke nakoming door de opdrachtgever.
In aanvulling op het artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden Saferail 2008, is Saferail niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever als gevolg van storingen en / of stilstand van verhuurde zaken.
Waardenburg; Versie: 1 januari 2012

Icon projects

Projecten

 • Renovatie station Geldermalsen
 • Saferail Levert FA aan RET
 • Saferail levert ATWS en Safety Fence aan de firma Deckx België
 • Saferail werkt in België
 • Safetech Fence Antwerpen

Wij werken o.a. voor: